สถิติประชากรจังหวัดชัยนาท
รายอำเภอ จำนวนประชากร จำนวนประชาการเพศชาย จำนวนประชากรเพศหญิง
    อำเภอเนินขาม 10,959 5,385 5,574
    อำเภอหนองมะโมง 12,852 6,384 6,468
    อำเภอหันคา 41,815 20,317 21,498
    อำเภอสรรคบุรี 62,531 30,103 32,428
    อำเภอสรรพยา 32,048 15,544 16,504
    อำเภอวัดสิงห์ 22,358 10,826 11,532
    อำเภอมโนรมย์ 24,076 11,538 12,538
    อำเภอเมืองชัยนาท 22,697 10,951 11,746
จังหวัดชัยนาท 328,573 คน 158,374 คน 170,199 คน

สถิติประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุจังหวัดชัยนาท
จังหวัด 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 ุ60-64 65-69 70+
จังหวัดชัยนาท 16,433 17,863 17,451 20,859 21,850 21,089 23,044 24,739 25,297 27,527 27,217 22,144 19,571 14,368 29,121

สถิติประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท กลุ่มปฐมวัย(0-5 ปี) กลุ่มวัยนักเรียน(ุ6-14 ปี) กลุ่มวัยรุ่น/นักศึกษา(15-21 ปี) กลุ่มวัยทำงาน(15-59 ปี) กลุ่มสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
จังหวัดชัยนาท 39,567 31,788 29,322 213,766 63,060

สถิติประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดชัยนาท
ประชากรจังหวัดชัยนาท 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 ุ60-64 65-69 70+
ชาย 8,498 9,155 8,976 10,849 10,816 10,741 11,641 12,326 12,504 13,093 12,678 9,991 8,733 6,329 12,044
หญิง 7,935 8,708 8,475 10,010 11,034 10,348 11,403 12,413 12,793 14,434 14,539 12,153 10,838 8,039 17,077

สถิติประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยและเพศจังหวัดชัยนาท
ประชากรจังหวัดชัยนาท ปฐมวัย(0-5 ปี) วัยนักเรียน(6-14 ปี) วัยรุ่น/นักศึกษา(15-21 ปี) วัยทำงาน(15-59 ปี) วัยสูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)
ชาย 29,921 16,316 15,108 104,639 27,106
หญิง 9,646 15,472 14,214 109,127 35,954