สารสนเทศการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ(วิเคราะห์การกระจายโรค)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

***ข้อมูลถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561***

***ข้อมูลสถิติประชากรอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย***

Open Page : 007236
Today : 000001
Total : 001428