สารสนเทศการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ(วิเคราะห์การกระจายโรค)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

***ข้อมูลถึงวันที่ 16 กันยายน 2561***

***ข้อมูลสถิติประชากรอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย***

Open Page : 006593
Today : 000007
Total : 001330