ระบบปฏิบัตการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภายใต้โมเดล Thailand 4.0

         ระบบปฏิบัตการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเป็นการนำองค์ความรู้ทางระบาดวิทยามาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบงานวิชาการที่เป็นรูปธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการนำไปใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ

Download คู่มือการใช้งาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์: 0-5622-1822
แฟกซ์ 0-5622-6620
www.odpc3.ddc.moph.go.th