ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเฝ้าระวังป้องกันโรค

         จุดมุ่งหมายของการสื่อสารโรคและภัยสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ตนเองเกิดมีสติ ปัญญาและตระหนักถึงเฝ้าระวังป้องกันจากโรคภัยด้วยตนเอง ไม่เสี่ยง ไม่ป่วย ไม่เจ็บ ไม่ตายก่อนวัยอันควร ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า "การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์: 0-5622-1822
แฟกซ์ 0-5622-6620
www.odpc3.ddc.moph.go.th