โรคคุดทะราด
อาการ

  เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลแล้วประมาณ 3-6 สัปดาห์จะเกิดโรคระยะแรก คือ มีตุ่มนูนคล้ายหูดที่ผิวหนัง ตุ่มนี้เรียกว่าตุ่มแม่ (Mother yaw) มีขนาดเล็กๆ เกิดขึ้นบนร่างกาย ต่อมาอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ตุ่มนี้จะค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นตุ่มนูนแดงหรือเป็น แผล หรือมีลักษณะคล้ายดอกกะหล่ำปลี ต่อมาต่อมนํ้าเหลืองซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้แผลจะแตกออกเกิดอักเสบบวมโต แล้วแผลจะลุก ลามไปทั่วร่างกาย อาจขึ้นบนฝ่ามือและฝ่าเท้า พื้นฝ่าเท้า แผลจะแตกออกเหมือนเหงือกปลา มีหัวลักษณะคล้ายหูด อาจกินลึกเข้าไปในฝ่าเท้าและลุกลามไปถึงกระดูก ทำให้กระลูกกุดสั้น จึง มีอาการคล้ายโรคเรื้อน ระยะแรกๆของโรคอาจหายได้เองเรียกว่าระยะหลบตัว (Latent stage) แล้วต่อไปกลับมาเป็นใหม่อีก ซึ่งโรคจะทำลายประสาทส่วนกลาง ตา และอวัยวะในร่างกาย เหมือนโรคซิฟิลิส

การติดต่อ

  คุดทะราดเป็นโรคติดต่อชนิดเรื้อรัง สามารถติดต่อไต้ทั้งทางตรงและทาง อ้อม โดยผู้ป่วยเป็นผู้แพร่เชื้อ
  การติดต่อทางตรง โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นสัมผัสกับนํ้าเหลือง นํ้าหนองจาก บาดแผล ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อร่างกายของผู้สัมผัสมีบาดแผล
  การติดต่อทางอ้อม โดยการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หรืออาจ ติดต่อโดยแมลงวัน ซึ่งตอมบาดแผลของผู้ป่วยแล้วเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนปกติ ซึ่งมีบาดแผล เปิด

กลุ่มเสี่ยง

  เด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย

พฤติกรรมเสี่ยง

  สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเช่นสัมผัสกับนํ้าเหลือง นํ้าหนองจาก บาดแผล

การป้องกัน

  นอกจากปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยงและ ป้องกันการรับเชื้อหรือภาวะที่ทำให้เกิดโรค ดังกล่าวรายละเอียดไว้ในบทนำแล้ว ยังมีข้อควร ทราบเพิ่มเติมเฉพาะโรค ดังนี้
  1 .เมื่อมีผู้ป่วยควรให้มีการได้รับการรักษา เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ
  2.เมื่อมีแผลควรระมัดระวังในการติดเชื้อจากโรคคุดทะราดและโรคต่างๆ
  3.เมื่อต้องดูแลผู้ป่วยโรคคุดทะราดควรระมัดระวังในการสัมผัสโรคคุดทะราดเป็นโรคติดต่อชนิดเรื้อรัง สามารถติดต่อไต้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ป่วยเป็นผู้แพร่เชื้อ