กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง
อาการ

 – ระยะที่หนึ่ง เชื้อที่เข้าสู่ร่างกายทางรอยแผล รอยถลอก บริเวณที่ติดเชื้อจะเกิด Trombolymphangitis กลายเป็นตุ่มหรือแผลตื้นๆ
 – ระยะที่สอง เรียกว่า inguinal syndrome เชื้อจะลุกลามไปตามท่อน้ำเหลือง ทำให้เกิดการอักเสบที่ต่อมน้ำเหลือง inguinal และ femeral กลายเป็นฝีมะม่วง ระยะนี้ มักพบผู้ป่วยเข้าพบแพทย์มากที่สุด ซึ่งแพทย์สามารถแยกแยะโรคฝีมะม่วง และแผลริมอ่อนได้ง่ายขึ้น
 – ระยะที่สาม เรียกว่า anogenitorectal sybdrome ในระยะท้ายของโรคเกิดขึ้นใน 1-2 ปี ให้หลัง ซึ่งการอักเสบจะสิ้นสุดลง โดยมี fibrosis มากขึ้น จนมีการอุดตันของท่อน้ำเหลือง การติดเชื้ออาจลุกลาม และเรื้อรัง

การติดต่อ

 เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ หรือสัมผัสกับหนองจากบาดแผลของ ผู้เป็นโรค เชื้อจะมีแหล่งรังโรคอยู่ในคน โดยเฉพาะเพศหญิงเป็นแหล่งรังโรคที่มักไม่แสดงอาการ โดยมากมีระยะฟัก ตัวประมาณ 7-12 วัน บางครั้งอาจนานเป็นเดือน ส่วนระยะการติดต่อจะเป็นได้หลายอาทิตย์ จนนานหลายปี ตราบเท่าที่เชื้อยังอยู่ในแผล

กลุ่มเสี่ยง

 เยาวชนและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

พฤติกรรมเสี่ยง

 1.มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันด้วยถุงยางอนามัย
 2.ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน
 3. ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ (ชายรักชาย)

การป้องกัน

 การควบคุมและป้องกัน โรคกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง สามารถควบคุมและป้องกันได้ดังนี้
  1. การป้องกันก่อนการเกิดโรค โดย
     1.1 ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัย และเพศศึกษา เป็นต้น
     1.2 การควบคุมดูแลและแนะนำหญิงบริการทางเพศให้รู้หลักสุขวิทยาส่วนบุคคลการป้องกัน การแพร่เชื้อ เป็นต้น
     1.3 หมั่นตรวจสุขภาพ ตรวจโลหิตในรายสัมผัสโรค
   2. การควบคุมป้องกันเมื่อเกิดโรคขึ้น โดย
     2.1 พบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง
    2.2 งดการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
     2.3 สำลี น้ำเลือด น้ำหนอง เสื้อผ้า เครื่องใช้ต้องทำลายเชื้อโรคก่อนทำความสะอาดที่มารูปภาพ : https://sites.google.com
ที่มาวีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=V5RuARd51Fw