ข้อมูลการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


เลขครุภัณฑ์ วันที่ ชนิด ที่ตั้งครุภัณฑ์
รายละเอียดปัญหา ข้อมูลครุภัณฑ์
อายุการใช้งาน ปี เดือน

วันที่ เลขครุภัณฑ์ ที่ตั้งครุภัณฑ์ รายละเอียดปัญหา สถานะ การแก้ไข
2022-03-23 7440-001-0201 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่_3.1_จังหวัดกำแพงเพชร ฟหกหฟก รอคิวดำเนินการ รอการดำเนินการ
2022-02-15 7440-001-0156 กลุ่มบริหารทั่วไป เครื่องเปิดไม่ติด ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงwindown ใหม่
2021-12-06 7440-001-0156 กลุ่มบริหารทั่วไป เครื่องเปิดไม่ติด ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรมใหม่
2021-12-06 7440-001-0156 กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการเรียบร้อย ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรมใหม่
2021-06-15 7440-001-0295 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ระบบปฏิบัติการมีปัญหา ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงwindown ใหม่
2021-06-14 7440-001-0293 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ รับเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการ กำลังดำเนินการ
2021-06-11 7440-001-0295 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ไม่สามารถแสดงผลเมื่อเข้าระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว สแกน HDD และ ลงระบบปฏิบัติการไหม่
2021-06-11 7440-001-0190 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ หน้าจอไม่แสดงผล ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายใน 02.00
2021-06-10 7440-001-0223 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เครื่องช้า ใช้งานโปรแกรมที่ต้องการไม่ได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว เครื่องมีปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ประมวลผล CPU ไม่สามารถแก้ไขได้(ซ่อมไม่คุ้ม)
2021-06-09 7440-001-0245 ผู้บริหารและอื่นๆ ย้ายสถานที่ติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ซ่อมสำเร็จแล้ว ย้ายสถานที่ติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย 06.00
2021-06-09 7440-001-0265 ผู้บริหารและอื่นๆ ย้ายสถานที่ติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ซ่อมสำเร็จแล้ว ย้ายสถานที่ติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย 06.00
2021-06-07 7440-001-0191 กลุ่มพัฒนาองค์กร หน้าจอดับไปเอง และเมื่อรีเช็ตเครื่องแล้วหน้าจอไม่แสดงผล ซ่อมสำเร็จแล้ว อุปกรณ์ภายในเสือ่มสภาพ RAM ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เปลี่ยน RAM (01.30)
2021-06-04 7440-001-0179 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย เปิดเครื่องไม่ติด มีเสียงบัพเฟอร์ดัง ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาด แก้ไขอุปกรณ์ภายใน (0.20)
2021-06-02 7440-001-0204 กลุ่มบริหารทั่วไป เวลาไม่อัปเดทอัตโนมัติ ซ่อมสำเร็จแล้ว เปลี่ยนถ่าน Bios (0.30)
2021-06-01 7440-001-0187 กลุ่มโรคติดต่อ เครื่องขึ้นจอฟ้า และรีเซ็ตตัวเอง บ่อยครัั้ง ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงระบบปฏิบัติการใหม่ (6.00)
2021-05-31 7440-001-0245 ผู้บริหารและอื่นๆ ้ย้ายที่ต้องไปยังห้องประชุม พร้อมระบบเครือข่าย ซ่อมสำเร็จแล้ว ย้านที่ตั้งอุปกรณ์ พร้อมวางระบบเครือข่ายพื้นฐาน
2021-05-28 7440-001-0262 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ขอลงโปรแกรมใช้งาน ไฟล์ .pdf ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรมใช้งาน ไฟล์ .pdf
2021-05-28 7440-001-0311 กลุ่มโรคติดต่อ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว ตรวจสอบระบบเครือข่าย
2021-05-24 7440-001-0196 กลุ่มโรคติดต่อ เครื่องช้า ขอลงระบบปฏิบัติการใหม่ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงระบบปฏิบัติการใหม่ และโปรแกรมพื้นฐานพร้อมใช้งาน
2021-05-21 7440-001-0236 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ขอลงโปรแกรม spss ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรม spss
2021-05-19 7440-001-0244 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด ซ่อมสำเร็จแล้ว เปลี่ยนภาคจ่ายไฟ PowerSupply
2021-05-11 7440-001-0265 ผู้บริหารและอื่นๆ ย้ายพื้นที่ตั้งอุปกรณ์ และระบบเครือข่าย ซ่อมสำเร็จแล้ว ย้ายพื้นที่ตั้งอุปกรณ์ และวางระบบเครือข่ายพื้นฐาน
2021-05-07 ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ ค้าง ซ่อมสำเร็จแล้ว นำกระดาษออก ทำความสะอาดหัวพิมพ์
2021-05-05 7440-001-0217 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เครื่องเปิดช้า ใช้งานไฟล์ที่เก็บไว้ไม่ได้ รอคิวดำเนินการ ็Hdd เสื่อมสภาพ ทำการสแกน เก็บไฟล์ ทำเรื่องขอจัดชื้อ HDD ใหม่ ลงระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกค์พร้อมใช้งาน
2021-02-09 7440-001-0190 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สั่งพิมพ์ไม่ออก ซ่อมสำเร็จแล้ว ตั้วค่าเครื่อพิมพ์ใหม่ และล้างหัวพิพม์
2021-02-09 7440-001-0171 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่อง ซ่อมสำเร็จแล้ว ตั่งค่าเครื่องพิมพ์เพิ่ม
2021-02-09 7440-001-0162 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค(Lab) โปรแกรม Lab ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซ่อมสำเร็จแล้ว นำฐานข้อมูลที่สำรองไว้ กลับมาใช้งาน
2021-02-08 7440-001-0194 กลุ่มโรคติดต่อ ไม่สามารถเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงระบบปฏิบัติการใหม่ HDD เริ่มมีอาการเสื่อมสภาพ
2021-02-04 7440-001-0320 ผู้บริหารและอื่นๆ เปิดไม่ติด ซ่อมสำเร็จแล้ว แจ้งแคลมบริษัทเนื่องจากยังอยู่ในระเวลาของประกัน
2021-02-04 7440-001-0309 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ชุดโปรแกรม Ms-office หมดอายุ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงชุดโปรแกรม Ms-office ใหม่
2021-02-03 7440-001-0279 กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ไฟไม่เข้า ซ่อมสำเร็จแล้ว เปลี่ยน อุปกรณ์จ่ายไฟ
2021-02-03 7440-009-0112 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ กระดาษติดจำนวนมาก ซ่อมสำเร็จแล้ว ดึงกระดาษออก ทำความสะอาดชุดดูดกระดาษ
2021-02-02 7440-001-0316 งานโรคติดต่อนำโดยแมลง โปรแกรม Office หมดอายุ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรมใหม่
2021-02-01 7440-001-0265 ผู้บริหารและอื่นๆ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว สแกน error Hdd
2021-02-01 7440-001-0316 งานโรคติดต่อนำโดยแมลง ขอโปรแกรม spss ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรม Spss
2021-01-28 7440-001-0319 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เปิดไม่ติด ซ่อมสำเร็จแล้ว แจ้งแคลมบริษัทเนื่องจากยังอยู่ในระเวลาของประกัน
2018-08-22 7440-001-0195 กลุ่มพัฒนาองค์กร เปิดเครื่องได้ แต่หน้าจอไม่ตอบสนอง ซ่อมสำเร็จแล้ว พบปัญหา เมนบอร์ด เสื่อมสภาพ แก้ไขให้ใช้งานได้ในเบื้องต้น ใน ระยะยาว ไม่สามารถใช้เครื่องได้อย่างเต็มประสิทธืภาพ อาจพบปัญหานี้ได้อีก
2018-08-21 7440-001-0161 งานห้องปฏิบัติการฯ(Lab) คอมพิวเตอร์ขึ้น blue Screen บ่อยครั้ง ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงระบบปฏิบัติการไหม่ สแกนไวรัส
2018-08-03 7440-009-0110 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ไม่สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว เปลี่ยน ดรัม
2018-07-03 7440-001-0202 กลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ไม่เปลี่ยน ซ่อมสำเร็จแล้ว เปลี่ยนถ่าน Bios
2018-06-25 7440-009-0103 ยังไม่ระบุกลุ่มงาน หมึกดำไม่ออก ซ่อมสำเร็จแล้ว เปลี่นตลับหมึกสีดำ
2018-06-18 7440-001-0169 ศตม.3.1 เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดบอร์ดอุปกรณ์ ลงระบบปฏิบัติการ
2018-06-18 7440-001-0225 ศตม.3.1 เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายใน
2018-06-13 7440-001-0192 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เข้าสู่ระบบปฏิบัติการไม่ได้ Bios ไม่เจอ HDD ซ่อมสำเร็จแล้ว รอใบเสนอราคาการเปลี่ยนซ่อมอุปกรณ์จากภายนอก
2018-06-01 7440-001-0192 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ ไม่สามารถเข้าใช้งาน ระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว MainBoard มีอาการเสื่อมสภาพ
2018-05-28 7440-001-0274 กลุ่มพัฒนาวิชาการ ไม่สามารถ เข้าสู่หน้าระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว Set up ตัว Ctrl ระบบปฏิบัติการ แบบหลายระบบปฏิบัติการ
2018-05-25 7440-001-0271 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ(Pher) ไม่สามารถ เข้าสู่หน้าระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว Set up ตัว Ctrl ระบบปฏิบัติการ แบบหลายระบบปฏิบัติการ
2018-05-24 7440-001-0276 กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ไม่สามารถ เข้าสู่หน้าระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว Set up ตัว Ctrl ระบบปฏิบัติการ แบบหลายระบบปฏิบัติการ
2018-05-16 7440-001-0214 กลุ่มพัฒนาองค์กร ต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ ในกลุ่มงาน ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Driver ซ่อมสำเร็จแล้ว ติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์
2018-05-15 7440-001-0242 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ(Pher) การเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ มีการขัดจังหวะ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงระบบปฏิบัติการไหม่
2018-05-15 7440-009-0077 กลุ่มพัฒนาวิชาการ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อใช้งานการ Share เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้งานได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว อัปเดต Driver เครื่องลูกที่ต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์
2018-05-15 7440-001-0130 กลุ่มพัฒนาวิชาการ(กามโรค) คอมพิวเตอร์ตอบสนองช้า และไม่ทำงานในบางครั้ง ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดเครื่อง ลงระบบปฏิบัติการไหม่ และ ลงโปรแกรมประยุกต์ไหม่ทั้งหมด
2018-05-15 7440-001-0131 กลุ่มพัฒนาวิชาการ(กามโรค) คอมพิวเตอร์ตอบสนองช้า และไม่ทำงานในบางครั้ง ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดเครื่อง ลงระบบปฏิบัติการไหม่ และ ลงโปรแกรมประยุกต์ไหม่ทั้งหมด
2018-05-11 7440-001-0273 กลุ่มพัฒนาวิชาการ ไม่สามารถ เข้าสู่หน้าระบบปฏิบัติการได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว Set up ตัว Ctrl ระบบปฏิบัติการ แบบหลายระบบปฏิบัติการ
2018-05-10 7440-009-0077 กลุ่มพัฒนาวิชาการ เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ดูดกระดาษ ลง Driver ไหม่
2018-05-09 7440-001-0259 กลุ่มพัฒนาวิชาการ(กามโรค) ระบบปฏิบัติการมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงระบบปฏิบัติการใหม่
2018-05-08 7440-009-0109 กลุ่มบริหารทั่วไปงานยานพาหณะ หมึกพิมพ์ออกมา เลอะ กระดาษไม่สะอาด ซ่อมสำเร็จแล้ว ทำความสะอาดชุด DRUM เบื้องต้นแก้ไขแล้วอาการดีขึ้น หากเป็นอีกควรเปลี่ยนตัว ตลับหมึกพิมพ์
2018-05-08 7440-009-0093 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ หมึกพิมพ์ออกมาจาง เส้นขาดหายบ้างช่วง ซ่อมสำเร็จแล้ว ล้างหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น ล้างหัวพิมพ์แบบละเอียด ของเครื่องพิมพ์
2018-05-03 7440-001-0121 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เปิดใช้งานไฟล์ PDF ไม่ได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว ลงโปรแกรมตัวไหม่
2018-04-27 7440-001-0218 กลุ่มพัฒนาองค์กร เปิดเครื่องแล้วหน้าจอไม่ทำงาน ซ่อมสำเร็จแล้ว การส่งซ่อมภายนอก มีราคาที่สูงเกินไป รอทำเรื่อง ทดแทน
2018-03-30 7440-009-0108 กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง กระดาษติด ไม่สามารถดึงออกได้ ซ่อมเสร็จแล้ว กระดาษติดเนื้องจากระบบดึงกระดาษขัดข้อง แก้ไขโดยนำกระดาษที่ติดออกด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2018-01-26 7440-009-0090 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ(Pher) ไม่สามารถใช้ เครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานในส่วนของการสแกนได้ ซ่อมเสร็จแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า การใช้งานในระบบพิมพ์เอกสารยังคงใช้งานได้ปกติ แต่พบว่าในส่วนของระบบสแกนและถ่ายเอกสารไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรส่งซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2018-01-17 7440-009-0076 กลุ่มบริหารทั่วไป เครื่องพิมพ์มีกระดาษติดอยู่ในเครื่องไม่สามารถนำออกได้ ซ่อมสำเร็จแล้ว เนื้องจากเครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานที่มาก จึงทำให้ระบบดึงกระดาษมีอาการเสื่อมสภาพ จึงเห็นควรส่งซ่อมเพื่อตรวจเช็คสภาพเครื่องโดยรวมและระบบดึงกระดาษต่อไป
2018-01-04 7440-009-0113 กลุ่มพัฒนาองค์กร หมึกพิมพ์ แตก เป็นจุดสีดำ ทั่วกระดาษ ซ่อมเสร็จแล้ว เกิดจากดรั้ม ไม่สะอาด แก้ไขโดยทำความสะอาดลูกดรั้มหรือเปลี่ยนดรั้มชุดไหม่
2017-12-29 7440-009-0115 กลุ่มพัฒนาวิชาการ หมึกพิมพ์เอกสาร ออกมาด้านข้าง และตรงกลางหน้ากระดาษ ซ่อมเสร็จแล้ว เกิดจากดรั้ม ไม่สะอาด แก้ไขโดยทำความสะอาดลูกดรั้มหรือเปลี่ยนดรั้มชุดไหม่
2017-12-20 7440-009-0073 กลุ่มพัฒนาวิชาการ ระบบไฟ ขาเข้า เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ซ่อมเสร็จแล้ว จากการตรวจเบื้องต้นพบว่าเกิดจาก ระบบไฟขาเข้าเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง อาจเกิดการชำรุด จึงเห็นควรส่งซ่อม