ยินดีต้อนรับ เข้าสู่แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการแก้ไขปัญหา ด้านงาน IT กลุ่มแผนงานฯ วันจันทร์ ที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

การให้บริการ

กลุ่มงาน

ผู็ให้บริการ

รายการ ระดับความคิดเห็น
5
(มากที่สุด)
4
(มาก)
3
(ปานกลาง)
2
(น้อย)
1
(น้อยที่สุด)
คุณภาพในการให้บริการ
  การติดต่อแจ้งซ่อม สะดวก รวดเร็ว /เจ้าหน้าที่ ให้บริการตรงตามเวลาที่นัดหมาย
  ทักษะ / ความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุง
  การให้คำแนะนำ
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  กิริยาวาจาสุภาพ เป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส / มีจิตบริการ
  การแต่งกายเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

วันที่ประเมิน