ตารางแสดงข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานในปัจจุบัน วันจันทร์ ที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


Download Excel
กลุ่มงาน/ที่ตั้ง
ครุภัณฑ์ภายในกลุ่มงานได้รับ/ใช้งาน
กำหนดครบเวลาจำหน่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำหน่ายในปี
กำหนดครบเวลาจำหน่ายครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำหน่ายในปี
คอมพิวเตอร์ (PC)
โน๊ตบุ๊ค (NB)
เครื่องพิมพ์/สแกนเอกสาร
การส่งซ่อมครุภัณฑ์
<= 2565
2566
2567
2568
2569
2570
<= 2565
2566
2567
2568
2569
2570
กลุ่มบริหารทั่วไป 23 2 13 6 16 7 0 2 0 0 8 3 0 2 0 0
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย 6 6 2 0 7 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
กลุ่มพัฒนาองค์กร 11 2 5 5 11 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0
กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 9 1 3 5 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 9 3 3 3 10 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
กลุ่มโรคติดต่อ 15 2 7 4 13 2 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 14 1 4 2 13 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 8 1 1 6 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค(Lab) 7 0 2 1 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
งานโรคติดต่อนำโดยแมลง 3 4 2 2 2 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่_3.1_จังหวัดกำแพงเพชร 4 2 3 1 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่_3.2_จังหวัดนครสวรรค์ 7 2 2 0 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ผู้บริหารและอื่นๆ 3 9 8 6 10 5 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม
119 35 55 66 115 31 0 10 0 1 32 15 0 6 2 0