EOC

DPC. 3

 
Untitled Document

 

ลำ

ดับ

ระดับ

EOC

โรค

Event-based surveillance

อัตราป่วย/อัตราตาย

Determinants

Behavioral

risk

Program

Response

วันที่

รายงาน

สถานะ

EOC

1 โรคไข้เลือดออก Test

Hshsd

Dddd

Test

Dxxdxxx

XxxDdddd

DddDddd

ddddDsdd

Ds

2022-08-23 10:34:51 กำหนดแล้ว
2 วัณโรค sdfs

Fxcvv

sd2022-08-23 10:31:27 กำหนดแล้ว
3 พิษตะกั่วในเลือดเด็กอายุ 0 – 5 ปี 1.การลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคพิษสารตะกั่วในเด็ก ที่มีผู้ปกครองทำงานในโรงงานผลิตตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครสวรรค์มิติที่ 4 เหตุการณ์ผิดปกติsdf

sdf1.ผลการสำรวจสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 3มิติที่ 3 อัตราป่วย/อัตราตาย1. อาชีพผู้ปกครองทำงานเกี่ยวข้องกับตะกั่ว นอกบ้าน/ในบ้าน/บริเวณบ้าน < br > 2. บ้านอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหรือ กิจการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับตะกั่ว (ระยะไม่เกิน 30 เมตร) < br >มิติที่ 1 ปัจจัยต้นเหตุ

1. ประเมินที่พักอาศัย < br > 2. ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปกครอง ผู้ดูแลหรือ คนที่ที่อยู่อาศัยบ้านเดียวกับเด็ก < br > 3. ประเมินพฤติกรรมเด็ก < br >มิติที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยง

1. โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ < br > 2. โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัยห่างไกลสารตะกั่วกรมควบคุมโรค < br >มิติที่ 5 การตอบโต้ของแผนงานควบคุมโรค2022-04-01 18:57:59 กำหนดแล้ว
4 EOC0 โรคไตเรื้อรัง (ชุมชนลดเค็ม) 1. การคัดกรองคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
2. ความสำเร็จของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วย


มิติเหตุการณ์ผิดปกติ

1.อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.อัตราป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง ประเทศไทย และเขตสุขภาพที่ 3
3.จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำแนกตามระยะของโรค
4.อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไตเรื้อรัง


มิติอัตราป่วยและอัตราตาย

1.ข้อมูลประชากร
2.สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
3.ลักษณะทางสังคมต่อสุขภาพ


มิติปัจจัยต้นเหตุ

1.การบริโภคเกลือ
2.ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน
3.การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
4.การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
5.การรับประทานผักและผลไม้


มิติพฤติกรรมเสี่ยง

1.การดำเนินงานชุมชนลดเค็ม
2.การดำเนินงาน NCD Clinic Plus


มิติการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค

2019-09-13 22:40:29 กำหนดแล้ว
5 EOC0 อุบัติเหตุบนท้องถนน 1.ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เผยแพร่ทาง social media
2.รายงานอุบัติเหตุจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุจากพื้นที่


1.อัตราการบาดเจ็บ อัตราบาดเจ็บตาย จากรถจักรยานยนต์
2.อัตราการบาดเจ็บศีรษะในกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์


มิติด้านการป่วย การตาย

1.การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถ ประเทศไทย และเขตสุขภาพที่ 3

มิติด้านปัจจัยต้นเหตุ

1.พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 2.พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 3.พฤติกรรมการขับรถเร็ว 4.การกระทำความผิดจราจร

มิติด้าน พฤติกรรมเสี่ยง

1.นโยบายประเทศเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 2.สถิติการตรวจจับ 10 ข้อหาหลัก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.สัดส่วนการดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน Response time

2019-09-13 11:18:53 กำหนดแล้ว
6 EOC0 โรคไข้เลือดออก 1. เหตุการณ์ผิดปกติในคน เช่น มีผู้ป่วยมากกว่าปกติ หรือไม่เคยมีรายงานมาก่อน

มิติเหตุการณ์ผิดปกติ

1. อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตายในคนแยกรายจังหวัดรายภาคแยกเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

มิติอัตราป่วยและอัตราตาย

1. เชื้อก่อโรคในคน 2. เชื้อก่อโรคในแมลงพาหะ 3. การดื้อสารเคมีของยุงพาหะ 4. ความหนาแน่นของแหล่งเพาะพันธุ์แมลง 5. สภาพภูมิอากาศ (ปริมาณน้ำฝน/อุณหภูมิ/ความชื้น)

มิติปัจจัยต้นเหตุ

1. พฤติกรรมยุงพาหะ 2. พฤติกรรมควบคุมแหล่งแพร่ของพาหะและการป้องกันยุงพาหะของประชาชน

มิติพฤติกรรมเสี่ยง

1. นวัตกรรมการควบคุมยุงจากภาครัฐและภาคประชาชน 2. การควบคุมโรคทำลายตัวอ่อนและตัวเต็มวัย การจัดการสิ่งแวดล้อม 3. หาสาเหตุการตายเพื่อพัฒนากระบวนการรักษา

มิติการตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค

2019-09-13 22:43:14 กำหนดแล้ว
7 EOC0 หัด 1. เหตุการณ์ผิดปกติในคน เช่น มีผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน

1. อัตราป่วย อัตราตาย อัตราป่วยตายในคนแยกรายจังหวัด

1. นโยบาย 2. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ระดับเขต/จังหวัด 3. ความรู้ของบุคลากร,ทักษะความชำนาญ 4. การบริหารจัดการ ด้านคน,เงิน,ของ

1. ความตระหนักของเจ้าหน้าที่ 2. ความเชื่อและทัศนคติส่วนบุคคลของประชาชน 3. การอพยพ ย้ายถิ่นฐาน (Migrant) 4. การรับรู้และปฏิบัติเป็นนิสัย (Health Literacy)

1. คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน 2. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ระดับเขต/จังหวัด 3. โครงการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

2019-06-05 08:51:23 กำหนดแล้ว
8 EOC0 โรคหนองใน 1.เหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีอัตราป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 3-5 ปีย้อนหลัง

1.อัตราป่วยโรคหนองใน/หนองในเทียม แยกรายจังหวัด อำเภอ

1. ชนิดของเชื้อก่อโรค 2. การดื้อยาของเชื้อ 3. สถานบริการทางเพศทั้งตรงและแฝง 4. การติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ 5. การใช้สารเสพติด 6. สื่อ/สังคมออนไลน์ 7. แหล่งนัดพบการมีเพศสัมพันธ์

1.การใช้ถุงยางอนามัย 2.Active Sex 3.ค่านิยมการขึ้นครู 4.เพศสภาวะ(ชายรักชาย) 5.การแสวงหาการรักษาที่ไม่ถูกต้อง

1.การรณรงค์ในวันสำคัญที่เกี่ยวข้อง (วันวาเลนไทน์, วันเอดส์โลก, วัน VCT) 2.การกระจายถุงยางอย่างทั่วถึง 3.การให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคหนองในในกลุ่มประชากรหลักและประชาชนทั่วไป 4.HL 5.การสนับสนุนสื่อความรู้ต่างๆให้กับประชาชนทั่วไป 6.กิจกรรมของเครือข่าย NGO

2019-06-05 08:49:11 กำหนดแล้ว
9 EOC0 อุบัติเหตุบนท้องถนน

1. อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2559
2. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2557 - 2559
3. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เขตสุขภาพที่ 3 ปีพ.ศ. 2557 – 2560
4. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ จำแนกตามอายุ เขตสุขภาพที่ 3 ปีพ.ศ. 2559 - 2561
5. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ จำแนกตามเวลา เขตสุขภาพที่ 3 ปีพ.ศ. 2559 - 2561
6. อัตราผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ จำแนกตามพาหนะ เขตสุขภาพที่ 3 ปีพ.ศ. 2559 - 2561
7. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ จำแนกตามพาหนะ เขตสุขภาพที่ 3 ปีพ.ศ. 2559 - 2561

อัตราป่วยและอัตราตาย1. จำนวนรถจดทะเบียนสะสมประเทศไทย
2. จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557-2560
3. จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2557-2560
4. จุดเสี่ยงและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

ปัจจัยต้นเหตุ1. อัตราการเจาะเลือดตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 จำแนกตามอายุ เขตสุขภาพที่ 3
2. อัตราการสวมหมวกนิรภัย รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปี พ.ศ. 2553 - 2559 รายภาค
3. อัตราการสวมหมวกนิรภัย รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปี พ.ศ. 2553 - 2559 รายจังหวัด
4. อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัย รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ปี พ.ศ. 2554 รายจังหวัด
5. สาเหตุของการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ ปี พ.ศ. 2554

พฤติกรรมเสี่ยง1. มาตรการการตรวจจับ 10 รสขม (1ร. 2ส. 3ข. 4ม.) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. การบูรณาการ 5 เสาหลักขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน ของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
3. มาตรการ 4x4 และด่านชุมชน ของด่านกรมควบคุมโรค

การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค

2019-09-13 11:17:00 กำหนดแล้ว
10 EOC0 โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

1. อัตราป่วยโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2558 – 2560
2. อัตราป่วยโรคจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2558 – 2560

อัตราป่วย

1. ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย
2. ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตรภาพรวมขอประเทศไทย ปี 2554 - 2560
3. จำนวนเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
4. จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3

ปัจจัยต้นเหตุ

1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการประเมินความสี่ยงในการทำงาน จำแนกตามระดับความเสี่ยง จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับเสี่ยงค่อนข้างสูงถึงสูงมาก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559
3. ร้อยละผลการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกร ระดับเสี่ยงค่อนข้างสูงถึงสูงมาก จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559

พฤติกรรมเสี่ยง

1. จำนวนคลินิกสุขภาพเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560
2. ผลการเจาะเลือดตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2558 - 2560

การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค

2019-03-11 17:40:54 กำหนดแล้ว

 

« Previous 1 2 3 4 5 40 Next »

 

 

 

 

Copyright © 2008 Your Company Name HomeServicesPortfolioBlogEco Web Design by Studio7designs

Studio7designs