คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ส่งผลงานเพื่อขอตีพิมพ์

ติดต่อเรา


อ่านวารสาร
วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.3 ฉบับที่ 3 มิ.ย. - ก.ย. 2559 ตีพิมพ์เมื่อ
01-06-2559

วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.3 ฉบับที่ 2 ก.พ. - พ.ค. 2559 ตีพิมพ์เมื่อ
01-02-2559

วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.3 ฉบับที่ 1 ต.ค.2558 - ม.ค. 2559 ตีพิมพ์เมื่อ
01-10-2558

วารสารเพิ่มเติม...

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620