แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


งานโรคติดต่อนำโดยแมลง


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นายรัชตาณ จันทรตัน
นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้า งานโรคติดต่อนำโดยแมลง


Placeholder image

นางสาววิรัชยา คงถาวร
นักวิชาการสารธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวสุนิสา ประสิทธิ์เขตร์กิจ
นักวิชาการสารธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายธวัชชัย ปานสมบัติ
นักกีฏวิทยา

Placeholder image

นางสาวสุภาพร ยังมงคล
นักกีฏวิทยา

Placeholder image

นายกิตกคุณ ไชยสาร
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย


บทบาทหน้าที่

1.ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี หลักสูตร หลักเกณฑ์ รูปแบบและมาตรฐาน รวมทั้งด้านกีฏวิทยา ชันสูตร เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
2. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางระบากดโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ และเป็นปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสชิกา และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ เสนอ การพยากรณ์โรค แนวโน้มการเกิดโรค
3.เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และพัฒนาสมรรถนะ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
4.ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดยแมลง
5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องพ้นและสารเคมี ตลอดจนควบคุมคุณภาพการค้นหารักษาโรคติดต่อนำโดยแมลงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/