แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


ศตม. 3.2 จังหวัดนครสวรรค์


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางภัคนิษกาณฑ์ ประดิษฐสุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้า ศตม. 3.2 จังหวัดนครสวรรค์


Placeholder image

นาย111
111

Placeholder image

เลือก111
111
รองหัวหน้า ศตม. 3.2 จังหวัดนครสวรรค์

Placeholder image

นางสาว111
111
รองหัวหน้า ศตม. 3.2 จังหวัดนครสวรรค์

Placeholder image

นายนอานุวัฒ ราณรงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

Placeholder image

นางสาวณัฐกาญจน์ สุขขี
นักกีฏวิทยา

Placeholder image

นายเกรียงไกร เข็มทอง
ช่างเครื่องยนต์ ช4

Placeholder image

นายนิคม แข็งกสิกรณ์
พนักงานสถิติ ส4

Placeholder image

นายประมูล บุญเอื่ยม
พนักงานธุรการ ส4

Placeholder image

นายอานนท์ นวนนิ่ม
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค

Placeholder image

นายสุมิตร ทิศสุวรรณ์
ช่างเครื่องยนต์ ช4

Placeholder image

นายวิทยา สำราญ
พนักงานสถิติส.3

Placeholder image

นายทวีกูล สงวนวนชาติ
ช่างไฟฟ้า ช2

Placeholder image

นายรุ่งโรจน์ อินทะเล
พนักงานสถิติ ส4

Placeholder image

นายบรรจบ พุทธรัตน์
พนักงานสถิติ ส2

Placeholder image

นายอาทิตย์ บุญเยี่ยม
พนักงานสถิติ ส2

Placeholder image

นายสมนึก บุตรปัต
พนักงานสถิติ ส3

Placeholder image

นายสวัสดิ์ มีเผ่า
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Placeholder image

นาย31
31

Placeholder image

นาย311
311


บทบาทหน้าที่

1. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางระบาดโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ และเป็นปัญหาในพื้นที่ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ
2. ศึกษาและวิจัยพัฒนาความรู้ด้านกีฏวิทยาและเฝ้าระวังพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลง และแมลงอื่นๆ ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องพ่นสารเคมีและเคมีภัณฑ์กำจัดแมลงพาหะนำโรค ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี และทดสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้ในด้านสาธารณสุข
4. พัฒนาศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะนำโรค และชันสูตรโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้างที่ตรวจทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะนำโรค อ้างอิงความไวลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยต่อสารเคมี และอ้างอิงชันสูตรโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้าง
5. สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในด้านข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง การพยากรณ์โรค แนวโน้มการเกิดโรค และสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ประเมินและควบคุมคุณภาพการค้นหารักษา และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
7. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง
8. ประสาน สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายให้มีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงตามมาตรฐาน รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
9. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ จัดการความรู้ด้านแมลงนำโรค นวัตกรรม และเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมแมลงนำโรค และเป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/