แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มบริหารทั่วไป


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางนงเยาว์ ปานพิม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


Placeholder image

เลือก

Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

นางเสาวลักษณ์ บุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Placeholder image

นางภัททิรา กุวะลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นางสาวศิริพร กวินธัญสิริ
นิติกรปฏิบัติการ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นางสาวดาราวรรณ อาษารบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นางอุษาวดี หงษไกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นายสมชาย นิยมเดช
แม่บ้าน 2
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นายวรรณวิทย์ ม่วงเกษม
พนักงานขับรถยนต์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นายอรรถสิทธิ์ พุ่มโพธิ์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

Placeholder image

นายกิตติพันธ์ โกสุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Placeholder image

นางสาวพิชญธิดา ไกรนิตย์
นักวิชาการพัสดุ

Placeholder image

นางสาวพิชญาภา วงสิภาค
นักวิชาการพัสดุ

Placeholder image

นางสาวสุจิตรา อยู่เกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Placeholder image

นางสาวปราณี อุดมสาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Placeholder image

นางสาววาทินี เพ็งเที่ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี

Placeholder image

นางวันเพ็ญ ก้อนสุวรรณ์
พนักงานการเงินและบัญชี ส4

Placeholder image

นางสาวมาริษา พูลเกิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Placeholder image

นางสาวกรวรินท์ ท้วมนิ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Placeholder image

นายโกสินทร์ แสงแก้ว
นิติกร

Placeholder image

นางสาวนิชาภา จูเจี่ย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Placeholder image

นายชนาวุฒิ ชื่นใจ
นายช่างเทคนิค

Placeholder image

นางยุภาพร จันทารัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Placeholder image

นายพิสิฐพงษ์ พิลึก
พนักงานพัสดุ 4

Placeholder image

นายอานิค สมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

Placeholder image

นายจักรกฤษณ์ นาวิก
พนักงานขับรถยนต์

Placeholder image

นายนราวุฒิ ราชรองเมือง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

Placeholder image

นางสาวธันยาดา เมธชาสูงเนิน
นิติกร

Placeholder image

นางพยอม อภิวิสุทธิรักษ์
พนักงานธุรการ

Placeholder image

นางสาวมณฑิชา อยู่เรือง
พนักงานธุรการ

Placeholder image

นางสาวปณิธี เที่ยงคำ
พนักงานธุรการ 4

Placeholder image

นายสมศักดิ์ เพ็ญวิจิตร
พนักงานขับรถยนต์ ส.4/หัวหน้า

Placeholder image

นายกีรติ ศิริรักษ์
พนักงานขับรถยนต์

Placeholder image

นายวิระ ธนากิตติเมธากุล
พนักงานขับรถยนต์

Placeholder image

นายสุเทพ สุนทรโอวาท
พนักงานขับรถยนต์

Placeholder image

นายจักรพงษ์ หลีเกษม
พนักงานขับรถยนต์

Placeholder image

นางรัตนาวลี เจียมถิน
พนักงานธุรการ

Placeholder image

นายจุลจักร์ จันดาห์
คนสวน

Placeholder image

นางหัสณี ธนบัตร
แม่บ้าน

Placeholder image

นางปริณดา จันดาห์
แม่บ้าน


บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย งานพัสดุและยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ของสำนักงาน
3. ดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการทางวินัยและละเมิด และดำเนินคดีแพ่ง อาญา ปกครอง และงานคดีอื่นๆของหน่วยงาน
4. ประสานงาน ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/