แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image
อัพโหลด

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

กลุ่มบริหารทั่วไป


Placeholder image
อัพโหลด

นางฐิติพร วงศ์ศิริอำนวย
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการ

1).กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

2).กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

3).กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (Lab)

Placeholder image
อัพโหลด

นายชรินทร์ ห่วงมิตร
รองผู้อำนวยการ

1). กลุ่มโรคติดต่อ

2). กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

Placeholder image
อัพโหลด

นายเกรียงกมล เหมือนกรุด
รองผู้อำนวยการ

1). กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

2). กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

Placeholder image
อัพโหลด

นายศราวุธ โภชนะสมบัติ
รองผู้อำนวยการ

1).กลุ่มพัฒนาองค์กร

2).ศตม. 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร

3).ศตม. 3.2 จังหวัดนครสวรรค์

4).งานโรคติดต่อนำโดยแมลง


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขต พื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ บริเวณชายแดนเพื่อป้องกันโรคระหว่างประเทศ
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/