แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางราตรี ทิตตเมธา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย


Placeholder image

เลือก

Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

ดร.สำราญ สิริภคมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

Placeholder image

นางธิดา นิ่มมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Placeholder image

ดร.สวรรยา สิริภคมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

Placeholder image

นายกมล พจชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

Placeholder image

นางสาวนิศามณี รอดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Placeholder image

นายบัญชา สามารถ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Placeholder image

นายศรัณย์ น้อยเมือง
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

Placeholder image

นายประกาศิต พิมพ์พันธุ์ดี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ


บทบาทหน้าที่

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการ การผลิตผลงาน องค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน กฏหมายและเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามสภาพปัญหาในพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาระบบหรือกลไกสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และคิดค้นระบบ รูปแบบ นวัตกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐาน ทั้งศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ โครงสร้างเทคโนโลยี ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
3. เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรและภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. ศึกษาวิจัย ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดรูปแบบหรือเทคโนโลยี ในระดับปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
6. พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
7. ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพื้นที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง (Reference) สำหรับการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพ ที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก (National program)
8. จัดทำฐานข้อมูลคลังความรู้ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาการผลิตงานวิชาการ และผลิตภัณฑ์กรมควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ของบุคลากร และภาคีเครือข่าย
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/