แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มพัฒนาองค์กร


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นายศราวุธ โภชนะสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร


Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

นางชุลีพร มากกุญชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

Placeholder image

นางสาวอุทัยพร อัครานุภาพพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางนางอมรรัตน์ อภัยเทศพานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Placeholder image

นายธนกร ศรีวิมล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวนิชาภา จูเจี่ย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวธนิดา วงศ์ขจรเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Placeholder image

นายชนุดม มุสิกะพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล

Placeholder image

นายนายอธิพันธุ์ วิไลลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคล

Placeholder image

นางสาวสุรัตนา สหัสพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล

Placeholder image

นางสาวณัฎฐานันท์ ทองใบ
พนักงานธุรการ


บทบาทหน้าที่

1. พัฒนาคุณภาพระบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
3. พัฒนาระบบการจัดทำ กำกับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรอง การปฏิบัติราชการของบุคลากร/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
4. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/ หน่วยงานในส่วนการประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)
5. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/