แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นายศักดา ทองดีเพ็ง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย


Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

นายสันติ เกิดทองทวี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

Placeholder image

นายวิสัน สุภาผล
พนักงานธุรการ ส 4

Placeholder image

นายปิยะวัฒน์ หนูกลัด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวพนิดา ประทุมวัน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

ว่าที่ ร.ต.กฤษณศักดิ์ มาสูตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Placeholder image

นายทรงพล ชมภูพู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Placeholder image

นางสาวศิรินทิพย์ ศาศวัตชวาลวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวธนาภรณ์ สืบสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Placeholder image

นายเทพฤทธิ์ จันทร์สาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Placeholder image

นายณัฐพนธ์ ธัญญาโชติหิรัญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


บทบาทหน้าที่

1. จัดทำ สื่อสาร กำหนด กำกับติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ยุทธศาสตร์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
2. กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ กำกับติดตาม ปรับแผนการดำเนินงาน ประเมินผลและการบริหารความเสี่ยงงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่าตามภารกิจทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบาย และพัฒนานโยบาย สำคัญ ต่อการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดในการวางแผนและประเมินผล จัดทำสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการประสานเขตสุขภาพและการตรวจราชการและนิเทศงาน
5. สนับสนุนหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและ เยี่ยมเสริมพลังการจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพของ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และเครือข่ายอื่นในพื้นที่รับผิดชอบ
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหมายเหตุ เขตเมือง/กฎหมาย/ให้ไปอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/