แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางสาวจิตติมา พานิชกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข


Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

นายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

Placeholder image

นายพิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล
นายแพทย์ชำนาญการ

Placeholder image

นายจักรพงษ์ เพ็งแจ้ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวกาญจนา เอี่ยมอักษร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นายพฤกษ์ศราวุฐิ จักร์สวย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาววราภรณ์ อาจห้วยแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวปัทมา วิสภักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวศินาพร คงสิบ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวพรชนก วีระเดช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางวิชชุตา น้อยเมือง
พนักงานธุรการ ส 4


บทบาทหน้าที่

1. เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงหรือประเมินสถานการณ์เพื่อเตือนภัย เสนอมาตรการหรือแนวทางควบคุมทางระบาดวิทยา ทั้งในระยะปกติ และระยะฉุกเฉิน (ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ ทั่วไป ในสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของภาคีและเครือข่ายให้มีคุณภาพ ทันสมัยเชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน
2. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event Based Surveillance) การประเมินสถานการณ์การรายงาน 5 มิติ และการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มสมรรถนะทีมปฏิบัติการภาคสนาม (ทีม JIT, ทีม CDCU, ทีมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ) ให้สามารถประเมินสถานการณ์ ควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นที่ได้โดยเน้นเหตุการณ์สำคัญ อาทิโรคติดต่อที่มาจากต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว แรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มคนที่เสี่ยงการเกิดโรค รวมทั้ง Setting ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เสริมวิชาการการบังคับ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และวิชาการการปฏิบัติการยืนยันเหตุการณ์ด้วย
4. พัฒนาการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ได้แก่ 5 มิติ, HADDON, เครื่องมือการสอบสวนเชิงลึกต่างๆ รวมทั้งการฝึกโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร
5. สร้างและเพิ่มสมรรถนะทีมสนับสนุนวิชาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทุกด้าน เน้นหนักโรคติดต่อที่มาจากต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว แรงงานเคลื่อนย้าย กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค รวมทั้งsetting ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ส่งเสริมวิชาการการบังคับใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และวิชาการการปฏิบัติการยืนยันเหตุการณ์
6. รักษามาตรฐานJIT & SAT และมาตรฐานทีมปฏิบัติการด้านโรค ภัยสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
7. เสริมและรักษาสมรรถนะของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและระบบบัญชาการเหตุการณ์ของหน่วยงาน เขตสุขภาพ และภาคีเครือข่าย ครอบคลุมด้านระบบ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้าง ตามกรอบ 2P2R และรวมทั้งให้ความสำคัญ กับการเสริมสมรรถนะทีมตระหนักรู้สถานการณ์ แผนเผชิญเหตุ ของหน่วยงานหน่วยงานภาคี หน่วยงานเครือข่าย และภาคประชาชน
8.การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาวิจัย วิจัยสู่งานประจำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อสารการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขภายในหน่วยงาน หน่วยงานภาคี หน่วยงานเครือข่าย และภาคประชาชน
9. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานทางด้านวิชาการเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการระบบส่งกำลังบำรุง (Logistics) การสำรอง (Stockpiling) ในการเฝ้าระวังป้องกันเตรียมความพร้อมและควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
10. เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามระดับประเทศ (หลักสูตร 2 ปี) สำหรับแพทย์ วิชาชีพอื่นๆ และนักระบาด รวมทั้งภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานองค์กรที่ต้องการบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนามในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด สนับสนุนการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติการออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์ การควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำเป็นทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีวิชาการ และนวัตกรรมด้านระบาดวิทยาภาคสนาม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างสัมพันธภาพของเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนามสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/