แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางภัค ศัลยานุบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ


Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

ดร.นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

Placeholder image

นางสาวศศิกานต์ มาลากิจสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

น.ส.อมรรัตน์ กล่ำทัพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางพิมพ์พิชชา ขันตี
นักวิชาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวปณิชกานต์ บุญรมย์
นักประชาสัมพันธ์

Placeholder image

นางสาวธัญญลักษณ์ โสระฎา
นักวิชาการเผยแพร่

Placeholder image

นายมงคล ทับทวี
พนักงานธุรการ ส4


บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2. สร้างเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านความรอบรู้สุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร จัดทำประเด็นการสื่อสาร และตอบโต้ข้อมูลข่าวสารด้านความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากลทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
4. พัฒนาช่องทาง และระบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5. ผลิตสื่อต้นแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนภาคีเครือข่าย ด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ โดยพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
6. ประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
7. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายในการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการลดโรค
8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/