แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (Lab)


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นายอนุกูล บุญคง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (Lab)


Placeholder image

นางสาววีรลักษณ์ สายต่างใจ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
รองหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (Lab)

Placeholder image

นายปฐมพงศ์ แย้มปั้น
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวอรุณรัศมี อร่ามทิพย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวสมวรรณ แก้วแสงทองเจริญ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

Placeholder image

นายศุภณัฐ พรมพลอย
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาริเริ่มองค์ความรู้ วิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ
3. ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนำผลตรวจวิเคราะห์มาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง ติดตามการรักษาโรค เฝ้าระวังโรคและอุบัติการณ์การดื้อยา เพื่อให้การรักษา ป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นิเทศติดตาม ประเมินมาตรฐานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของเครือข่าย เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยเป็นไปตามมาตรฐาน ในการป้องกันควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/