แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มโรคติดต่อ


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางดุษฎี นรศาศวัต
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ


Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

นางสาวปณิษรา จันทรวิมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

Placeholder image

นางสาวนันทิพัฒชน์ ทัดศรีพีรดล
พยาบาลวิชาชีพปฏฺิบัติการ

Placeholder image

นางวรรณี จิ๋วปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวธนภรณ์ พรหมมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษม
เภสัชกรชำนาญการ

Placeholder image

นางจุฬาลักษณ์ ฐิตินันทิวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวนันท์นภัส ยุทธไธสงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Placeholder image

นางวันวิสา ประทุม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Placeholder image

นางธนวรรณ เอี่ยมรอด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Placeholder image

นางพรชนก สีหะวงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาววีณา เจนพรมราช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางลัดดาวัลย์ โสมวงศ์
พนักงานธุการ ส 4

Placeholder image

นางสาวปวีณา วิริยพัฒนทรัพย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายพันธวัตร นุ่มเหลือ
ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านวัณโรค

Placeholder image

นางสาวจุฑามาศ  มากกุญชร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวอาทิมา อภัยเทศพานิช
ภสัชกรปฏิบัติการ


บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หลักเกณฑ์ รูปแบบ และมาตรฐานเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคไวรัสตับอักเสบบี การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางอาหารและน้ำโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจ โรคหนอนพยาธิ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคมือ เท้า ปาก โรควัณโรคและโรคติดต่ออื่นๆที่เป็นปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อนโรค วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี และการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ
3. พัฒนาภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่ให้มีสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำโรคติดต่อนำโดยแมลงโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี และการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ตามมาตรฐาน
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี และการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. พัฒนาหลักสูตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีศักยภาพในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ได้มาตรฐาน
7. จัดบริการ สอนสาธิต เพื่อพัฒนาวิชาการ ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรื้อน และโรคติดต่อนำโดยแมลง ให้ได้รูปแบบและมีมาตรฐานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/