แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


กลุ่มโรคไม่ติดต่อ


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นายเกรียงกมล เหมือนกรุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ


Placeholder image

เลือกZAP
ZAP

Placeholder image

นางยุพิน อินพิทักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

Placeholder image

นางสาวกิติยาภรณ์ ธรรมาธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

Placeholder image

นางสาววศินี โตสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวศิริพักตร์ มัฆวาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวฐิติภัทร จันเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นายศุภฤกษ์ ไชยานุวัติวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นายพงศ์ปณต ตองอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวจิรวรรณ ทวีเขตกรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

Placeholder image

นางสาวสุชาดา ธงชาย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายจักรกฤษณ์ พงษ์โนรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายปริญ ใจหนุน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายวัชรา จันทร์กระจ่าง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายกวิน อินทำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

Placeholder image

นายพิษณุพล ครองสุวรรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

Placeholder image

นางสาวเมษา ขันแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

Placeholder image

นายปรีชา กลัดแป้น
พนักงานพิมพ์ 4


บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง คู่มือและรูปแบบการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการจราจรและการจมน้ำ การบริโภคยาสูบ และแอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2. เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีฯ เผยแพร่ข้อมูล โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ควบคุมยาสูบ แอลกอฮอล์ การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน การป้องกันเด็กจมน้ำ การควบคุมการบริโภคยาสูบ และการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ แก่ประชาชนทั่วไป
3. ประสาน สนับสนุนการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการจราจรและการจมน้ำ การบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ให้มีสมรรถนะด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการจราจรและการจมน้ำ การบริโภคยาสูบ และแอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
5. นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่การเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการจราจรและการจมน้ำ การบริโภคยาสูบ และแอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง (การบริโภคยาสูบ/แอลกอฮอล์/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
7. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน การสอบสวนควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/