แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

Office of Disease Prevention and Control 3     

Placeholder image

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3


ศตม. 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร


Placeholder image
อัพโหลดข้อมูลหัวหน้ากลุ่ม

นางกิตติมา มหานิยม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหน้าศตม. 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร


Placeholder image

นายสามารถ เฮียงสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้าศตม. 3.1 จังหวัดกำแพงเพชร

Placeholder image

นางกรรณิการ์ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Placeholder image

นายวิโชติ ชลวิธี
ช่างเครื่องยนต์ ช.4

Placeholder image

นายระพีภรณ์ อิ่มเอี่ยม
พนักงานพัสดุ ส.4

Placeholder image

นายมานพ ดาราน้อย
ช่างเครื่องยนต์ ช.4

Placeholder image

นายขวัญพงศ์ สัจจโสภิต
พนักงานสถิติ ส.2

Placeholder image

นางเรณุกา มณีคำ
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส.4

Placeholder image

นางเรืองสิริ สุประกอบ
พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

Placeholder image

นางดาวเรือง บริบูรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Placeholder image

นายมาโนช ขัดแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Placeholder image

นายจักรพันธ์ พ่วงปาน
นักกีฏวิทยา


บทบาทหน้าที่

1. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางระบาดโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ และเป็นปัญหาในพื้นที่ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ
2. ศึกษาและวิจัยพัฒนาความรู้ด้านกีฏวิทยาและเฝ้าระวังพาหะนำโรคติดต่อนำโดยแมลง และแมลงอื่นๆ ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องพ่นสารเคมีและเคมีภัณฑ์กำจัดแมลงพาหะนำโรค ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี และทดสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้ในด้านสาธารณสุข
4. พัฒนาศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะนำโรค และชันสูตรโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้างที่ตรวจทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะนำโรค อ้างอิงความไวลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยต่อสารเคมี และอ้างอิงชันสูตรโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้าง
5. สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในด้านข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง การพยากรณ์โรค แนวโน้มการเกิดโรค และสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ประเมินและควบคุมคุณภาพการค้นหารักษา และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
7. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง
8. ประสาน สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายให้มีสมรรถนะการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงตามมาตรฐาน รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
9. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ จัดการความรู้ด้านแมลงนำโรค นวัตกรรม และเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมแมลงนำโรค และเป็นศูนย์ประสานงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/