แผนผังบุคลากร 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

office of Disease Prevention and Control 3     

preview

ลำดับที่ : **เรียงลำดับให้รูปขึ้น ลำดับที่ 1 ,2 ,3.....**

 

 

ชื่อ - นามสกุล :

ตำแหน่ง :
กลุ่มงาน

 

 
ระบบจัดการฝังองค์กร สคร.3

1. ให้ท่านทำการเลือกภาพถ่ายขนาด 200 x 200 px เพื่อใช้เป็นรูปโปรไฟลของท่าน
2. ระบุชื่อ ตำแหน่งของให้เรียบร้อยก่อนทำการ กดตกลง
3. **หมายเหตุ กรุณาใช้ภาพที่สุภาพและดูเป็นทางการเท่านั้น**
จัดทำระบบโดย กลุ่มพัฒนาและวิจัย สำนักงานป้องการควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620 www.odpc3.ddc.moph.go.th https://www.facebook.com/dpc8nsw/