จำนวนผู้ป่วยรายโรคเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
เขตสุข ภาพที่ 3 กลุ่มทุกกลุ่มวัย(01 มกราคม 2565 ถึง 21 มิถุนายน 2565)
สถานะ โรค ปี 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี แปลผล
    โรคซิฟิลิส 142 112 > Median 30 คน
    โรคเมลิออยไดสิส 23 19 > Median 4 คน
    โรคบิด ไม่ระบุ 2 0 > Median 2 คน
    โรคหัดเยอรมัน 3 1 > Median 2 คน
    โรคไข้เอนเทอโรไวรัส 2 0 > Median 2 คน
    โรคมาลาเรีย 6 5 > Median 1 คน
    โรคกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 1 > Median 1 คน
    โรครับประทานเห็ดมีพิษ 1 0 > Median 1 คน
    โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 1 0 > Median 1 คน
    โรคอหิวาตกโรค 0 0 = Median
    โรคไข้เอนเทอริค 0 0 = Median
    โรคตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 10 10 = Median
    โรคไวรัสตับอักเสบ C 0 0 = Median
    โรคไข้กาฬหลังแอ่น 0 0 = Median
    โรคโปลิโอมัยติส ไข้ไขหลังอักเสบ 0 0 = Median
    โรคไข้คอตีบ 0 0 = Median
    โรคไอกรน 0 0 = Median
    โรคบาดทะยัก 0 0 = Median
    โรคไข้สมองอักเสบ (เจแปนนีสบี) 0 0 = Median
    โรควัณโรคปอด(ที่ตรวจพบเชื้อ) 0 0 = Median
    โรควัณโรคเยื้อหุ้มสมอง 0 0 = Median
    โรควัณโรคระบบอื่นๆ 0 0 = Median
    โรคเรื้อน 0 0 = Median
    โรคคุดทะราดระยะติดต่อ 0 0 = Median
    โรคแผลริมอ่อน 9 9 = Median
    โรคพิษสนัขบ้า 0 0 = Median
    โรคแอนแทรกซ์ 0 0 = Median
    โรคทริคิโนสิส 0 0 = Median
    โรคพิษจากสารตะกั่ว 0 0 = Median
    โรคพิษจากโลหะหนัก 0 0 = Median
    โรคพิษจากปิโตเลียม 0 0 = Median
    โรคพิษจากแก๊ส สารไอระเหย 0 0 = Median
    โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด 0 0 = Median
    โรคเยื่อหุ้มสองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ 0 0 = Median
    โรคงูกัด 0 0 = Median
    โรคพิษจากยารักษาโรค 0 0 = Median
    โรคแผลปากหมู 0 0 = Median
    โรคฆ่าตัวตาย 0 0 = Median
    โรคฝีในตับ 0 0 = Median
    โรคไรน์ซินโดรม 0 0 = Median
    โรคแคปิลลาเรีย 0 0 = Median
    โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 0 0 = Median
    โรคกล้ามเนิ้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 1 1 = Median
    โรคจากปัจจัยทางกายภาพ 0 0 = Median
    โรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายใน 0 0 = Median
    โรคตับอักเสบ D 0 0 = Median
    โรคตับอักเสบ E 0 0 = Median
    โรคพยาธิใบไม้ในตับ 0 0 = Median
    โรคเท้าช้าง 0 0 = Median
    โรคงูสวัด 0 0 = Median
    โรคบูเซโลสิส 0 0 = Median
    โรคอาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม 0 0 = Median
    โรคโลนที่อวัยวะเพศ 0 0 = Median
    โรคหูดข้าวสุก 0 0 = Median
    โรคไข้หวัดนก 0 0 = Median
    โรควัณโรค(รวมทุกรหัส) 0 0 = Median
    โรคบาดทะยัก(รวมทุกรหัส) 0 0 = Median
    โรคไข้รากสาดเทียม 0 1 < Median
    โรคหัดที่มีโรคแทรก 0 1 < Median
    โรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 0 1 < Median
    โรคพิษจากการรับประทานมัยสำปะหลัง 0 1 < Median
    โรคจากการประกอบอาชีพ(รวมทุกรหัส) 0 1 < Median
    โรคไวรัสตับอักเสบ A 0 3 < Median
    โรคไข้เลือดออกช็อค(DSS) 1 4 < Median
    โรคแลปโตสไปโรซิส ฉี่หนู 3 6 < Median
    โรคโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 0 3 < Median
    โรคไข้รากสาดน้อย 0 4 < Median
    โรคหัด 2 7 < Median
    โรคอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 3 8 < Median
    โรคเอนเทอริค(รวมทุกรหัส) 0 5 < Median
    โรคหัด(รวมทุกรหัส) 2 7 < Median
    โรคพยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ 10 17 < Median
    โรคบิด อมีบิค 28 36 < Median
    โรคสครับไทฟัส 1 9 < Median
    โรคเริมที่อวัยวะเพศ 11 19 < Median
    โรคคางทูม 4 15 < Median
    โรคไข้สมองอักเสบ 2 16 < Median
    โรคไข้สมองอักเสบ(รวมทุกรหัส) 2 16 < Median
    โรคบิด บาซิลลารี่ 2 20 < Median
    โรคหนองในเทียม 4 28 < Median
    โรคบิด(รวมทุกรหัส) 32 63 < Median
    โรคไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(หูดับ) 10 42 < Median
    โรคไข้ดำแดง 1 34 < Median
    โรคเยื่อหุ้มสองอักเสบ 4 39 < Median
    โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก 23 58 < Median
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 20 113 < Median
    โรคไวรัสตับอักเสบ B 23 118 < Median
    โรคตับอักเสบ(รวมทุกรหัส) 33 132 < Median
    โรคหนองใน 57 174 < Median
    โรคไข้เลือดออก(DHF) 52 181 < Median
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(รวมทุกรหัส) 268 498 < Median
    โรคไข้เด็งกี่ 158 425 < Median
    โรคไข้เลือดออก(รวมทุกรหัส) 211 608 < Median
    โรคสุกใส 108 790 < Median
    โรคมือเท้าปาก 35 825 < Median
    โรคตาแดง 251 1,304 < Median
    โรคอาหารเป็นพิษ 670 1,821 < Median
    โรคไข้หวัดใหญ่ 82 2,014 < Median
    โรคไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,502 3,976 < Median
    โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 1,644 4,643 < Median
    โรคอุจจาระร่วง 9,859 23,692 < Median