จำนวนผู้ป่วยรายโรคเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
เขตสุข ภาพที่ 3 กลุ่มทุกกลุ่มวัย(01 มกราคม 2565 ถึง 29 พฤศจิกายน 2565)
สถานะ โรค ปี 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี แปลผล
    โรคโควิด19 6,580 0 > Median 6,580 คน
    โรคมือเท้าปาก 5,083 2,996 > Median 2,087 คน
    โรคซิฟิลิส 394 198 > Median 196 คน
    โรคเมลิออยโดสิส 102 60 > Median 42 คน
    โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 21 0 > Median 21 คน
    โรคมาลาเรีย 23 11 > Median 12 คน
    โรคตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 22 17 > Median 5 คน
    โรครับประทานเห็ดมีพิษ 7 3 > Median 4 คน
    โรคกล้ามเนิ้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 5 1 > Median 4 คน
    โรคเริมที่อวัยวะเพศ 32 28 > Median 4 คน
    โรคบิด ไม่ระบุ 3 0 > Median 3 คน
    โรคหัดเยอรมัน 8 5 > Median 3 คน
    โรคไข้เอนเทอโรไวรัส 3 0 > Median 3 คน
    โรคบาดทะยัก(รวมทุกรหัส) 3 0 > Median 3 คน
    โรคแลปโตสไปโรซิส ฉี่หนู 17 15 > Median 2 คน
    โรคอหิวาตกโรค 1 0 > Median 1 คน
    โรคบาดทะยัก 3 2 > Median 1 คน
    โรคคุดทะราดระยะติดต่อ 1 0 > Median 1 คน
    โรคบูเซโลสิส 1 0 > Median 1 คน
    โรคบิด อมีบิค 68 68 = Median
    โรคไข้เอนเทอริค 0 0 = Median
    โรคไวรัสตับอักเสบ C 0 0 = Median
    โรคไข้กาฬหลังแอ่น 0 0 = Median
    โรคโปลิโอมัยติส ไข้ไขหลังอักเสบ 0 0 = Median
    โรคหัดที่มีโรคแทรก 1 1 = Median
    โรคไข้คอตีบ 0 0 = Median
    โรคไอกรน 0 0 = Median
    โรคไข้สมองอักเสบ (เจแปนนีสบี) 0 0 = Median
    โรควัณโรคปอด(ที่ตรวจพบเชื้อ) 0 0 = Median
    โรควัณโรคเยื้อหุ้มสมอง 0 0 = Median
    โรควัณโรคระบบอื่นๆ 0 0 = Median
    โรคเรื้อน 0 0 = Median
    โรคกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 5 5 = Median
    โรคพิษสนัขบ้า 0 0 = Median
    โรคแอนแทรกซ์ 0 0 = Median
    โรคทริคิโนสิส 0 0 = Median
    โรคพิษจากสารตะกั่ว 0 0 = Median
    โรคพิษจากโลหะหนัก 0 0 = Median
    โรคพิษจากปิโตเลียม 0 0 = Median
    โรคพิษจากแก๊ส สารไอระเหย 0 0 = Median
    โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด 0 0 = Median
    โรคเยื่อหุ้มสองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ 0 0 = Median
    โรคงูกัด 0 0 = Median
    โรคพิษจากยารักษาโรค 0 0 = Median
    โรคแผลปากหมู 0 0 = Median
    โรคฆ่าตัวตาย 0 0 = Median
    โรคฝีในตับ 0 0 = Median
    โรคไรน์ซินโดรม 0 0 = Median
    โรคแคปิลลาเรีย 0 0 = Median
    โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 0 0 = Median
    โรคจากปัจจัยทางกายภาพ 0 0 = Median
    โรคลิชมาเนียที่อวัยวะภายใน 0 0 = Median
    โรคตับอักเสบ D 0 0 = Median
    โรคตับอักเสบ E 0 0 = Median
    โรคพยาธิใบไม้ในตับ 0 0 = Median
    โรคเท้าช้าง 0 0 = Median
    โรคงูสวัด 0 0 = Median
    โรคอาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม 0 0 = Median
    โรคโลนที่อวัยวะเพศ 0 0 = Median
    โรคหูดข้าวสุก 0 0 = Median
    โรคไข้หวัดนก 0 0 = Median
    โรควัณโรค(รวมทุกรหัส) 0 0 = Median
    โรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 0 1 < Median
    โรคจากการประกอบอาชีพ(รวมทุกรหัส) 0 1 < Median
    โรคพิษจากการรับประทานมัยสำปะหลัง 0 2 < Median
    โรคไข้รากสาดเทียม 0 4 < Median
    โรคไวรัสตับอักเสบ A 1 6 < Median
    โรคแผลริมอ่อน 20 25 < Median
    โรคไข้รากสาดน้อย 0 6 < Median
    โรคโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 0 6 < Median
    โรคไข้เลือดออกช็อค(DSS) 6 14 < Median
    โรคเอนเทอริค(รวมทุกรหัส) 0 10 < Median
    โรคหัด 2 15 < Median
    โรคอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 3 16 < Median
    โรคหัด(รวมทุกรหัส) 3 17 < Median
    โรคคางทูม 12 30 < Median
    โรคไข้สมองอักเสบ 10 34 < Median
    โรคไข้สมองอักเสบ(รวมทุกรหัส) 10 34 < Median
    โรคไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ(หูดับ) 44 71 < Median
    โรคพยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ 16 44 < Median
    โรคไข้ดำแดง 16 46 < Median
    โรคบิด บาซิลลารี่ 3 36 < Median
    โรคสครับไทฟัส 9 42 < Median
    โรคหนองในเทียม 15 56 < Median
    โรคเยื่อหุ้มสองอักเสบ 12 59 < Median
    โรคบิด(รวมทุกรหัส) 74 121 < Median
    โรคหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก 59 125 < Median
    โรคตับอักเสบ(รวมทุกรหัส) 145 234 < Median
    โรคไวรัสตับอักเสบ B 122 214 < Median
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 45 244 < Median
    โรคหนองใน 170 374 < Median
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(รวมทุกรหัส) 740 1,017 < Median
    โรคไข้เลือดออก(DHF) 230 706 < Median
    โรคสุกใส 469 1,307 < Median
    โรคไข้เด็งกี่ 820 2,072 < Median
    โรคไข้เลือดออก(รวมทุกรหัส) 1,056 2,785 < Median
    โรคตาแดง 705 2,600 < Median
    โรคอาหารเป็นพิษ 1,495 3,551 < Median
    โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 4,869 9,838 < Median
    โรคไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4,522 9,994 < Median
    โรคไข้หวัดใหญ่ 1,566 7,210 < Median
    โรคอุจจาระร่วง 21,072 45,671 < Median