สารสนเทศเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ
(R506 Online)

กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

พัฒนาโดย นายกมล พจชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายบัญชา สามารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
"ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน"

* ข้อมูลถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 * * ข้อมูลสถิติประชากรอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย *

Open Page : 002544
Today : 000004
Total : 000806