สารสนเทศเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ
(R506 Online)

กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์

พัฒนาโดย นายกมล พจชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายบัญชา สามารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
"ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน"

* ข้อมูลถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 * * ข้อมูลสถิติประชากรอ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย *

Open Page : 003313
Today : 000001
Total : 000974