ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังป้องกันวัณโรค(TBDPC3)

         จุดมุ่งหมายของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันวัณโรคเพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามสถานการณ์การกระจายโรคตามเวลา(Time) สถานที่(Place) และบุคคล(Person) ตรวจจับความผิดปกติของโรค คาดการณ์แนวโน้มการเกิดโรค และสำหรับผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินการป้องกันวัณโรคได้
***คำเตือน***

          ระบบสารสนเทศนี้มีวัุตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค วัณโรค เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำงานวิจัย วิชาการได้ หากต้องการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย วิชาการ โปรดติดต่อข้อมูลกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
************************

Download คู่มือการใช้งาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์: 0-5622-1822
แฟกซ์ 0-5622-6620
www.odpc3.ddc.moph.go.th