Website counter

แบบฟอร์มต่าง ๆ

1.แบบฟอร์มทางการเงิน

1.แบบฟอร์มเอกสารธุรการ

1.แบบฟอร์มเอกสารงานอาคารสถานที่

คลังความรู้ บทบาทภารกิจของกลุ่มงานที่ควรรู้

ความสำเร็จในการแปลงนโยบายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงสู่การปฏิบัติใน สถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3: กรณีศึกษา NCD Clinic Plus ปี พ.ศ.2564

ผังความเชื่อมโยงที่สอดคล้องของแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับประเทศระดับภาคและเขตสุขภาพ

1.ผังความเชื่อมโยง ฯ

เอกสารการพัฒนาสมรรถนะบุลากร ด้านติดตามประเมินผล ระบาดวิทยา วิจัยและพัฒนา วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561
- การอบรมติดตามและประเมินผล
1.M&E DPC3
2.Technical
3.Level KPI
4.Technical wirte project
5.M&E
- ระบาดวิทยา
1.การสอบสวนโรค
2.พื้นฐานระบาดวิทยา
3.สถิติเชิงพรรณนาและการวัดทางระบาด
- วิจัยและพัฒนา
1.สมรรถนะการวิจัยและพัฒนา บรรยาย สคร.3
2.สอนวิจัย นวก.ระดับชำนาญงานและชำนาญการ

รายงานการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเครือข่ายพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบาลนครสวรรค์
รายงานการศึกษาวิจัย

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัณโรค เขตสุขภาพที่ 3
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัณโรคย

นโยบายการดำเนินงาน อธิบดีกรมกรมควบคุมโรค
2560

 

» ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
» ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ศ
» ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อหน่วยงาน
» ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ศ


» ตัวชี้วัด16 ต.ค.58
» แผนการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน (Quick win)
» แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ
» แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแนบการเบิกจ่าย
» รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559
» สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59-31 มี.ค.60)

» การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรและการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ปี 2561
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Forum M โรงแรมเดอะพาราดิโซ โฮเทล เจเค ดีไซน์

» การถ่ายทอดตัวชี้วัด 22 ต.ค. 58
» การบริหารความเสี่ยง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
» สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สคร.3 รอบ 12 เดือน (ต.ค.58 – ก.ย.59) ประจำปีงบประมาณ 2559
» เดือนสิงหาคม 2559
» เดือนกรกฏาคม 2559
» เดือนมิถุนายน 2559
» เดือนพฤษภาคม 2559
» เดือนเมษายน 2559

เอกสารแนวทางการจัดทำโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
สธ0452.5/ว77 วันที่ 1 ก.ย.2559
สธ0452.5/ว51 วันที่ 14 มิ.ย. 2560

แผนยุทธศาสตร์โรคและภัยสุขภาพ และระบบควบคุมโรค 5 ปี(ปีงบประมาณ 2560-2564) 17 แผน
(ปีงบประมาณ 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์ สคร.3 (ปีงบประมาณ 2562-2565) 5 ยุทธศาสตร์
(ปีงบประมาณ 2562-2565)

ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย
(มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการดำเนินงานแผนโครงการปีงบประมาณ 2560)

(เป้าหมายลดโรคและภัยสุขภาพและระบบควบคุมโรค 5 ปี ( ปีงบประมาณ 2560-2564 ) กรมควบคุมโรค)
(เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัดและอำเภอ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพาราดิโซ เจเค นครสวรรค์
เอกสารการประชุมเชิง

 


Template Powerpoint ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ L (Template)

enlightenedLogo กระทรวงสาธารณสุข (ใหม่)

enlightened Logo กรมควบคุมโรค (ใหม่)

 

 


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620