สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

อัตลักษณ์

" ซื่อสัตย์ เสียสะ รับผิดชอบ "

วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฏหมาย

  1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้ มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
  3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ าเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
  4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
  5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ