ประวัติ    

        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อเดิมคือ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 เป็นหน่วยงานส่วนกลางในระดับกองในส่วนภูมิภาคขึ้นตรงกับกรมควบคุมโรคติดต่อในขณะนั้น แบ่งงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแผนงานและเฝ้าระวังโรค
 • ฝ่ายเผยแพร่และอบรม
        มีหน่วยงานในสังกัดคือ
 • ศูนย์กามโรคเขต
 • ศูนย์วัณโรคเขต
 • ศูนย์โรคเรื้อนเขต
 • ศูนย์ติดต่อทั่วไปเขต
 • ศูนย์โรคเท้าช้างเขต
        ในปี 2538-2540 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 8 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาสาธารณสุขตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย มีการบริหารภายในดังนี้
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติการและติดตามประเมินผล
 • กลุ่มงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 • กลุ่มงานระบาดวิทยา
 • กลุ่มงานชันสูตรโรคติดต่อกลุ่มงานเภสัชกรม
 • กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และสังคม
 • ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 8
 • ศูนย์วัณโรคเขต 8
 • ศูนย์โรคเท้าช้างเขต 8
        งานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังการปฏิรูประบบราชการและการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ จึงได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นตรงกับกรมควบคุมโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 มีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ
 • จ.อุทัยธานี
 • จ.นครสวรรค์
 • จ.กำแพงเพชร
 • จ.ตาก
 • จ.สุโขทัย
        แบ่งการบริหารงานภายในดังนี้
 • ฝ่ายบริการทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ วัณโรค
 • กลุ่มระบาดวิทยา
 • กลุ่มโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
 • กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
 • กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
 • กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดตาก
  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดนครสวรรค์
  • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 อ.แม่สอด จังหวัดตาก(สำนักงานป้องกันโรคติดต่อที่ 8.2 2545:1)
                ในปี 2548 ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เป็นเขตตรวจราชการสาธารณะสุขที่ 3 มีจังหวัดในพื้นที่ได้แก่ จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานีและกำแพงเพชร แบ่งการบิหารงานภายใน ดังนี้
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มส่งเสริม สนับสนุนวิชาการ
 • กลุ่มระบาดวิทยา
 • กลุ่มโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
 • กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
 • กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
 • กลุ่มโรคจากการประกอบาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย
  • แมลงที่ 8.1 จ.กำแพงเพชร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
  • แมลงที่ 8.2 จ.นครสวรรค์
                                ในปี 2553 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมควบคุมโรค โดยแบ่งการบริหารงานภายในดังนี้
 • กลุ่มภาคีเครือข่าย
 • กลุ่มพัฒนาวิชาการ
 • กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมและพัฒนาสุขภาพ
 • กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
 • กลุ่มแผนงานและประเมินผล
 • กลุ่มพัฒนาองค์กร
 • กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 • กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
 • งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์