แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (Site Map)
ส่วนบน เมนูซ้าย ส่วนกลาง ส่วนล่าง
1. Header
2.หน้าแรก
3.วิสัยทัศน์และพันธกิจ
4.ภารกิจ
5.ข้อมูลสำนักงาน
6.ที่ตั้ง
7.Site Map
1.หน่วยงานสคร.3
2.หน่วยงานในสธ.3
3.หน่วยงานสคร.อื่นๆ
4.ระบบงาน
5.Google Carendar
6.Facebook
7.ศูนย์รับรองเรียนกรมควบคุมโรค
8.Counter
9.ปฏิทิน,กรมอุตุ,ราคาทองคำ,น้ำมัน
1.แจ้งข่าว
2.ภาพกิจกรรม
1.ชื่อที่อยู่สำนักงาน

เมนูซ้าย
กลุ่มงานในสคร.3 หน่วยงานในสธ.3 หน่วยงานสคร.ภายในกรมควบคุมโรค ระบบงาน
1.กลุ่มบริหารทั่วไป
2.กลุ่มพัฒนาวิชาการ
3.กลุ่มระบาดวิทยาฯ
4.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
5.กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
6.กลุ่มแผนงาและประเมินผล
7.กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
8.กลุ่มพัฒนาองค์กร
9.ศตม.3.1จังหวัดกำแพงเพชร
10.ศตม.3.2จังหวัดนครสวรรค์
1.สสจ.อุทัยธานี
2.สสจ.กำแพงเพชร
3.สสจ.นครสวรรค์
4.สสจ.พิจิตร
5.สสจ.ชัยนาท
1.สคร.1 เชียงใหม่
2.สคร.2 พิษณุโลก
3.สคร.3 นครสวรรค์
4.สคร.4 สระบุรี
5.สคร.5 ราชบุรี
6.สคร.6 ชลบุรี
7.สคร.7 ขอนแก่น
8.สคร.8 อุดรธานี
9.สคร.9 นครราชสีมา
10.สคร.10 อุบลราชธานี
11.สคร.11 นครศรีธรรมราช
12.สคร.12 สงขลา
13.สคร.13 กรุงเทพฯ
1.ระบบขอใช้รถยนต์
2.ระบบจองห้องประชุม
3.ฐานข้อมูลงานวิจัย
4.ระบบจัดการเว็บไซต์

เมนส่วนกลาง
แจ้งข่าว ภาพกิจกรรม
1.สถานการณ์โรค
2.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
3.ข่าวประชาสัมพันธ์
4.กิจกรรมที่น่าสนใจ
1.สไลด์ภาพ
2.ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
Office Of Disease Prevention and Control 3
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 TEL: 0-5622-1822 FAX : 0-5622-6620