สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
กลุ่มแผนงานและประเมินผล TEL: 0-5622-1822 ต่อ 121,103
www.odpc3.ddc.moph.go.th
https://www.facebook.com/plan.dpc8