แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์


วันพุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

งานบริการ

หน่วยงาน


1.เพศ


2.อายุ


3.วุฒิการศึกษา


4.ตำแหน่ง


5.ระดับ


6.หน่วยงาน

7.ท่านทำงานในต่ำแหน่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ปี

รายการ
ด้าน/ประเด็นการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
5
(พึ่งพอใจมาก)
4
(พึ่งพอใจ)
3
(ปกติ/เฉยๆ)
2
(ไม่พึ่งพอใจ)
1
(ไม่พึ่งพอใจมาก)
กระบวนการ/ ขั้นตอนในการให้บริการ
  1.1 เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  1.2 การประชาสัมพันธ์เกี่้ยวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
  1.3 การให้บริการสพดวกรวดเร็ว
  1.4 การให้บริการเป็นไปตามกำหนดเวลา
  1.5 การให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับขั้นตอน ก่อน - หลัง
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
  2.1 บริการด้วยความสุขภาพเรียบร้อยและเป็นกันเอง
  2.2 เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
  2.3 รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ
  2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
  2.5 การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาค
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
  3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ
  3.2 ความเพียงพอของช่องทางต่างๆในการขอรับบริการ
  3.3 ความสะดวกในการเข้าถึงจุดบริการ ความเพียงพอของจุดบริการ
  3.4 ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
  3.5 การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น เว็บไซต์ ฯลฯ
4. คุณภาพของการให้บริการ
  4.1 ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ
  4.2 การให้บริการมีความถูกต้อง
  4.3 การให้บริการครบถ้วน
  4.4 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ
จุดเด่นของการให้บริการ
จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึ่งพอใจ
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

*** ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ***